Tjänster

Vi hjälper våra kunder att skapa tydliga och engagerande visioner, utformar lämpliga strategier, inför Lean/agila arbetssätt i små och stora organisationer samt utvecklar en företagskultur som stödjer förändringarna. Vi utbildar och coachar också ledare och medarbetare i personlig utveckling och ledarskap. Ibland innebär det insatser inom grupputveckling, coachande ledarskap, företagskultur och att leva sitt varumärke. Andra gånger arbetar vi med stresshantering, värderingar, tankar och kreativitet.

Elisabeth alt=

Genom att arbeta med både vision, strategi och arbetssätt men även med människorna i organisationen, skapar vi rätt förutsättningar för att genomföra förändring i praktiken. Det blir inte bara fina ord och strategier som låter bra på ledningsgruppsmötet. Först då kan vi skapa effektivare organisationer där människorna mår bra och presterar bättre. Eller kort sagt, bättre liv och bättre affärer.

Vi delar in våra konsulttjänster i följande huvudområden:
Analys
Föreläsning
Utbildning
Workshop
Coachning

Bred kompetens & skräddarsydda lösningar

Vi har en bred kompetens bland våra seniora konsulter, där vi blandar teori och metoder med i snitt cirka 30 års erfarenhet från näringslivet.

Vi är också certifierade för flera verktyg så som SAFe*, AgilityHealth, Scrum.Org, DSDM Consortium, Barrett Values Centre – Cultural Transformation Tools (CTT), Myer Briggs, Förändringens fyra rum, NLP och diplomerad coach enligt International Coach Federation (ICF).

Hur lösningen ser ut varierar från kund till kund. Tillsammans skräddarsyr vi en lösning för att på bästa sätt uppnå era affärsmål.

*SAFe® and Scaled Agile Framework® are registered trademarks of Scaled Agile, Inc.

Fast förankrade i verkligheten

Visst är det viktigt att ha kunskaper om teorier och modeller. Men för att vara kunniga och bli trovärdiga i det vi lär ut måste vi omsätta teorierna i praktiken. Alla verktyg och metoder vi refererar till har vi själva använt, så vi vet att de verkligen fungerar. Även våra kunder kan intyga hur väl och effektivt de fungerar och vilka positiva effekter som uppnås. Så vi har många kvittenser på att de fungerar i våra kunders vardag, oavsett vilken bransch det gäller.

Vi försöker att öppet och ärligt dela med oss av våra erfarenheter för att underlätta processen att omsätta teorierna i praktik och så småningom bilda nya, positiva vanor som ger de effekter vi eftersträvar.

Samma personer genom hela processen

När man väljer konsulter att samarbeta med i frågor som gäller visioner, strategier, arbetssätt, värderingar, tankar och beteende är det viktigt att känna förtroende för personerna som ska genomföra uppdraget. Personkemin måste stämma, så att man förstår och litar på varandra.

Väljer du att samarbeta med oss möter du samma personer genom hela processen. Det innebär att de du träffar vid sälj- och planeringsmötena också är de som kommer att genomföra arbetet. Ingen information faller bort på vägen, ingen lovar något som inte går att genomföra. Vad du ser är vad du får, helt enkelt.

Vilka utmaningar står du inför?

Denna utmaning är lika vanlig som komplex. Vi möter den i stort sett i alla våra uppdrag. Du som ledare kan inte själv skapa engagerade medarbetare. Däremot kan du genom rätt ledarstil och ett coachande förhållningsätt skapa de bästa förutsättningarna för dina medarbetare att utvecklas och växa.

Lösningen ligger ofta i att få ledarna att huvudsakligen arbeta med visioner, syfte och övergripande mål och delegera resten till självstyrande team. För att dessa team skall bli så produktiva som möjligt måste ledarna också arbeta löpande med att undanröja alla hinder och frågetecken som teamen ställs inför.

Ledaren måste också få medarbetaren att förstå och acceptera verksamhetens syfte och mål så att han/hon känner sig engagerad, vill utvecklas och förbättra sig själv och sitt arbetslag. Det bidrar till att människorna i organisationen förstår varandra bättre och arbetar i samma riktning, vilket leder till ökad produktivitet.

Att skapa engagerande och produktiva medarbetare handlar därför om ganska mycket. Vi jobbar med värderingar, visioner, syfte, mål, ledarstil, arbetssätt, stresshantering samt våra vardagliga tankar och beteenden. Vi samarbetar också med andra företag som är specialister på Lean/agila arbetssätt och tillsammans ser vi till att tankar, värderingar och beteende blir ändamålsenliga för de nya arbetssätten både hos ledarna och hos teammedlemmarna. Det brukar leda till effektivare organisationer där medarbetarna är mer engagerade, mår bättre och presterar bättre. Kort sagt, till bättre liv och bättre affärer.

Att leva sitt varumärke innebär att alla medarbetare och främst de som har kundkontakt uppträder och beter sig på ett ändamålsenligt sätt som stämmer överens med de värderingar och ledord som varumärket står för. Det innebär att samtliga medarbetare även i krissituationer, agerar utifrån den värdegrund som en gång tagits fram för varumärket. Företag som är skickliga på detta får lättare nya kunder samt behåller och utvecklar befintliga kundrelationer. Därigenom skapar de bättre och djupare kundrelationer och får fler och bättre affärer.
Men fallgroparna är många. Det kan till exempel finnas flera olika tolkningar av vad värdegrunden egentligen betyder, den kan vara framtagen av ett fåtal personer där medarbetarna inte är överens. Det kan också vara så att faktiska värderingar och beteenden bland chefer och medarbetare inte svarar mot den värdegrund som står på företagets webbplats eller på tavlan i receptionen. Detta blir i så fall ofta tydligt i stressade och kritiska situationer.
Så, vad gör man åt det? En bra start är att mäta hur medarbetare, ledning och kunder upplever nuvarande företagskultur/varumärke och hur de önskar att den ska vara i framtiden. Utifrån det utvecklar medarbetare och ledning en ny värdegrund inklusive tydliga och konkreta åtaganden i vardagen som var och en skall genomföra.
Nästa steg är att säkra att den nya företagskulturen implementeras på ett effektivt sätt. Vi erbjuder skräddarsydda insatser med utbildningar, mätningar, workshops och coachning. Det handlar om att hjälpa medarbetarna till förändring. Att få medarbetare att ”walk the talk”, det vill säga att medarbetare gör vad de säger att de ska göra, även i stressade och kritiska situationer. Det är först då företaget verkligen lever upp till det varumärke de kommunicerar.
De flesta företag vill tjäna mer pengar. Men ett företag som fokuserar för hårt på att vinstmaximera riskerar att på sikt tjäna mindre pengar i stället. Dagens samhälle med kvartalsstyrning, kortsiktiga åtgärder för att främja börskursen och vissa människors rädsla att tjäna för lite pengar skapar lätt en negativ spiral. Jim Collins (Good to Great, 2001) och Richard Barret (Building a Values-Driven Organization, 2006) har forskat inom området. De har funnit att företag med sunda värderingar och långsiktigt tänkande tjänar mer pengar, når en högre börskurs samt har nöjdare medarbetare och kunder. När alla intressenter till bolaget mår bra, så mår också företaget bra.
Vi bidrar gärna till att just ditt företag når dit.